Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések:

1.1 A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató rövidített neve: Városliget Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-10-047989

Adószáma: 24819699-2-42

E-mail-címe: info@ligetbudapest.hu

Honlapja: www.ligetbudapest.hu, www.jegy.ligetbudapest.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 374 3173

Ügyfélszolgálat e-mail-címe: support@ligetbudapest.hu

1.2 Panaszkezelés helye és elérhetőségei: +36 1 374 3173; kedd-péntek 9:00-17:00 között; support@ligetbudapest.hu; 1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Városliget Zrt. által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) és árusított termékek (a továbbiakban: Termékek), a Városliget Zrt. által nyújtott tagságok (a továbbiakban: Tagságok), valamint a Városliget Zrt. által a Szolgáltatások és Termékek értékesítésének elősegítésére és a Tagságok nyújtására létrehozott és üzemeltetett jegyértékesítő rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatának feltételeit.

1.4 A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendszert, a Termékeket és Szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve Tagságot váltó valamennyi természetes személyre, továbbá a Rendszert, a Termékeket és Szolgáltatásokat igénybe vevő jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, továbbá a Városliget Zrt. munkatársaira, megbízottjaira, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb személyekre.

1.5 A Rendszer használatára, az egyes Szolgáltatások igénybevételére és Termékek megvásárlására, valamint a Tagságok igénybevételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Felhasználó és a Városliget Zrt. között jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

1.6 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában Szerződést 18. évét betöltött személy köthet.

1.7 A Szerződés létrejöttekor a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

1.8 A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A Szerződés a Felhasználó választása szerint magyar vagy angol nyelven jön létre. A Felhasználó választását a Rendszer használatával kötött Szerződések, valamint a Tagság alapján létrejövő Szerződések esetén a Rendszeren használt nyelv (magyar vagy angol) kiválasztásával közli. A 3.4 pont szerinti Szolgáltatásokra vonatkozó, helyszíni vásárlás keretében kötött Szerződések esetén a Szerződés nyelve a magyar, ha pedig a Felhasználó a magyar nyelvet nem érti, akkor a Szerződés nyelve az angol.

1.9 Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Városliget Zrt. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint a jelen ÁSZF-ben hivatkozott minden házirendet, használati szabályzatot és egyéb dokumentumot egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF vagy más dokumentum módosításának esetén a Városliget Zrt. a Felhasználót a változásoknak a www.jegy.ligetbudapest.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.

2. A rendszer

2.1 Általános feltételek

2.1.1 A Rendszert 16. életévét betöltött személy is használhatja.

2.1.2 A Rendszer használatára a Felhasználó adatainak megadását követően van lehetőség (de felhasználói fiók létrehozása nem szükséges). A Felhasználónak a Fizetés gomb megnyomásáig bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Felhasználó emellett a Rendszerben a 4 pont szerinti felhasználói fiókot is regisztrálhat.

2.1.3 A Rendszer használatára vonatkozó Szerződés a „Fizetés” gomb Felhasználó általi megnyomásával vagy felhasználói fiók létrehozásával jön létre.

2.1.4 A Szerződés létrejöttekor a Felhasználó kijelenti, hogy a Rendszer használatához szükséges adatai kezeléséhez az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.1.5 A 2.1.3 pont szerinti Szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok, illetve a létrehozott felhasználói fiók igazolják, amelyeket a Városliget Zrt. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

2.1.6 A 2.1.3 pont szerinti Szerződést az ÁSZF, a Felhasználó által megadott adatok, és a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon megtalálható információk és tájékoztatók alkotják.

2.1.7 A 2.1.3 pont szerinti Szerződés egyszeri vásárlás esetén a vásárolt termékre vonatkozó Szerződés megszűnéséig, felhasználói fiók létrehozása esetén a felhasználói fiók törléséig tartó időtartamra jön létre.

2.1.8 A Városliget Zrt. jogosult a Rendszer honlapjának karbantartása érdekében vagy biztonsági okból előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül Rendszer használatát részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni.

2.2 Felelősség 

(a) A Városliget Zrt nem felelős a Rendszer és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, a Rendszerhez való folyamatos vagy hibamentes hozzáférésért, amennyiben a hibát vagy zavart a Rendszer működéséhez kapcsolódó külső rendszer vagy szolgáltatás a Városliget Zrt.-nek nem felróható hibája okozza.

(b) A Városliget Zrt. a Felhasználó által a Rendszer honlapjának használatával kapcsolatban közölt megjegyzések, észrevételek, javaslatok tartalmáért felelősséget nem vállal, azok a Városliget Zrt. véleményét nem tükrözik.

2.3 Az online vásárlás menete 

2.3.1 A vásárlás menetére vonatkozó részletes tájékoztatást a www.jegy.ligetbudapest.hu honlap, „vásárlás menete” aloldala tartalmazza.

2.3.2 A vásárlás során az ún. „Kosár” oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb Szolgáltatást kiválasztani.

2.3.3 Az ún. Kosár oldal tartalmazza a kiválasztott Szolgáltatásokért fizetendő ellenszolgáltatás teljes, magyar forintban kifejezett összegét, megjelölve a fizetendő bruttó ellenértéket és az esetleges kezelési költséget. Az ellenszolgáltatás itt feltüntetett összegén felül a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel.

2.3.4 A felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználó a vásárlásához szükséges adatait, illetve a felhasználói fiókkal rendelkező felhasználó a felhasználói fiók adatait (e-mail-cím és jelszó) a „Kosár” oldalt követő ún. „Pénztár” oldalon adja meg. A Városliget Zrt. kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért.

2.3.5 A Városliget Zrt. jogosult a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítani, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Szolgáltatásokkal történő bármilyen visszaélés esetén.

2.3.6 Ha a Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Városliget Zrt. szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt felszámított összeg.

2.3.7 A Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója a vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, illetve adott esetben a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) használatának ellenértékeként díjat számíthat fel. A Városliget Zrt. emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

2.3.8 Az ellenérték és kezelési költség megfizetésére a Felhasználó a Rendszer használatával, a vásárlási folyamat során azonnal köteles. A Felhasználó az Ellenérték és kezelési költség megfizetését és így Szolgáltatás megvásárlását a „Pénztár” oldalon található „Fizetés” gombbal indíthatja.

2.3.9 Sikertelen fizetés esetén a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.3.10 A Rendszerben történt fizetést követően a Szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolás kézbesítése azonnal megtörténik, a vásárlásra vonatkozó külön visszaigazolást a Rendszer nem küld.

2.3.11 Amennyiben a Felhasználó a sikeres vásárlást követően nem kapja meg a 2.3.10 pont szerinti igazolást, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot a Városliget Zrt. ügyfélszolgálatával a support@ligetbudapest.hu e-mail-címen.

2.3.12 A vásárlás elektronikus bizonylatait, valamint a számlákat elektronikus formában a Városliget Zrt. a számlázási rendszerében őrzi meg.

2.3.13 A Felhasználó a vásárlást a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor megszakíthatja.

2.4 Felhasználói fiók

2.4.1 Felhasználói fiókot 16. évét betöltött személy is létrehozhat.

2.4.2 Felhasználói fiók regisztrációja során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – a felhasználói fiók törlésével – bármikor megtilthatja.

2.4.3 A Felhasználónak bármely a vásárlási folyamat során lehetősége van elmentenie a bankkártyájának bizonyos adatait (bankkártyán szereplő név, bankkártyaszám utolsó 4 számjegye és lejárati dátuma), így ezeket csak egyetlen vásárlás alkalmával kell megadnia, a későbbi vásárlások során nem. Ezen adatok Felhasználó általi mentése esetén ezen ezek un. ”tokenként” (vissza nem fejthető kódként) kerülnek tárolásra és jövőbeni vásárlások alkalmával csak a „token” kerül felhasználásra és továbbításra. A bankkártyaadatok tárolását a fizetési szolgáltatók végzik.

2.4.4 A Felhasználó felelős a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónévért és jelszóért, az azok tárolásából vagy harmadik személynek történő átadásából eredő károkért, valamint a felhasználói fiókján keresztül lebonyolított bármilyen tevékenységért. A Felhasználó az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Városliget Zrt. ügyfélszolgálatát.

2.4.5 A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Városliget Zrt. kizárja felelősségét a felhasználói fiók létrehozása során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail-cím megadásából eredő kárért.

2.4.6 A Városliget Zrt. a teljesítést és a számla kiállítását a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően köteles elvégezni.

2.4.7 A Városliget Zrt. jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni, hibás vagy valótlan adatok megadása esetén azokat törölni vagy a Felhasználó megrendelését visszautasítani.

2.4.8 Felhasználó a felhasználói fiókját bármikor törölheti.

2.4.9 A Rendszer a Felhasználót a felhasználói fiók létrehozásáról és törléséről automatikus üzenetben értesíti.

2.5 QR-kódok

2.5.1 Bizonyos Szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó jogosultságát igazoló QR-kód alapján van lehetőség.

2.5.2 A QR-kódot a Városliget Zrt. a Rendszer használatával automatikusan generálja és küldi meg a Felhasználó által megadott e-mail-címre, illetve a Felhasználó felhasználói fiókjába.

2.5.3 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányban a QR-kód nem megosztható, annak harmadik személyekkel történő megosztása vagy annak átruházása tilos. A Városliget Zrt. bármikor jogosult a QR-kód tényleges használójának személyazonosságát ellenőrizni. Amennyiben a QR-kódot nem a Városliget Zrt-vel szerződéses viszonyban álló Felhasználó használja, úgy a Városliget Zrt. a jogosulatlanul felhasznált QR-kódot jogosult azonnali hatállyal érvényteleníteni. A QR-kód érvénytelenítéséről a Városliget Zrt. értesítést küld a QR-kód jogosultjának.

2.5.4 Amennyiben a QR-kód megosztható, úgy azt a Felhasználó a QR-kódot harmadik személyekre korlátlanul átruházhatja, illetve velük megoszthatja. A QR-kód átruházása vagy megosztása esetén a QR-kód új birtokosa a QR-kód használatával a jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltatás egyéb szabályait elfogadja.

2.5.5 A QR-kód megosztásával kapcsolatos minden felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

2.6 Védejegyek és szerői jogok

2.6.1 A Rendszer honlapján megjelenő védjegyek a Városliget Zrt., illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket a Városliget Zrt., illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.6.2 A Rendszer honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Városliget Zrt.-t, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és más dokumentumokat a Városliget Zrt., illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.6.3 A Felhasználó által a Rendszer honlapjának használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon a Városliget Zrt. ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

3. Díjak, Fizetési Módok és Számlázás

3.1 Felhasználó által fizetendő díjak

3.1.1 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó a Tagság megváltásáért, valamint a Szolgáltatások igénybevételéért és a Termékek megvásárlásáért díjat köteles fizeti a Városliget Zrt. részére.

3.1.2 A Városliget Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF szerint fizetendő valamennyi ellenérték, költség, díj mértékét bármikor megváltoztassa. A változtatás joga nem alkalmazható a már létrejött, érvényes Szerződésekre, illetve a már megkezdett vásárlásokra, tranzakciókra.

3.1.3 A Tagság a Városliget Zrt. által közzétett díja, a Szolgáltatások és Termékek a Városliget Zrt. által közzétett díja, illetve vételára, valamint a közzétett adminisztrációs díj és az online vásárlás esetén esetlegesen alkalmazott kezelési költség bruttó összeg, így tartalmaz minden kapcsolódó adót és járulékot.

3.2 Fizetési módok és számlázás online vásárlás esetén

3.2.1 Az online vásárlás során alkalmazható fizetési módok részletes leírását a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapnak a „vásárlás menete” aloldala, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik.

3.2.2 A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Városliget Zrt. nem vállal felelősséget.

3.2.3 A Városliget Zrt. az online vásárlásról elektronikus számlát bocsát ki és küld meg elektronikus formátumban a Felhasználónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.

3.2.4 A Városliget Zrt. az elektronikus számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján automatikusan, elektronikus számla szolgáltató igénybevételével bocsátja ki. A Városliget Zrt. elektronikus számla szolgáltatója a számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

3.2.5 A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az elektronikus számlát, illetve adatai átadását az elektronikus számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Felhasználó a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Felhasználó jogosult egy alkalommal a számla helyesbítését kérni, ha még nem telt el 15 nap az eredeti számla kibocsátásától.

3.3 Fizetési módok és számlázás helyszíni vásárlás esetén

3.3.1 Helyszíni vásárlás esetén a fizetendő ellenérték és esetleges költségek megfizetése azonnal esedékes. A fizetést követően a Termék átvétele vagy Szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolás átadása azonnal megtörténik.

3.3.2 A helyszíni vásárlás esetén a bankkártya terminálon történő fizetés mellett készpénzzel történő fizetés is lehetséges. A fizetési módok a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapján, a „vásárlás menete” aloldalon, valamint a helyszínen kifüggesztett tájékoztató található. Készpénzzel történő fizetés kizárólag Magyarország hivatalos pénznemében, forintban történhet.

3.3.3 Helyszíni vásárlás esetén is lehetőség van ÁFÁ-s számla igénylésére, amennyiben ezen igényéről a Felhasználó előzetesen tájékoztatta a Városliget Zrt. értékesítést végző munkatársát.

3.3.4 A 5.4, 5.6 és 6. fejezet szerinti Szolgáltatások és Termékek helyszíni megvásárlására a Millennium Házában (1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.) nyitvatartási időben a Rendszer Városliget Zrt. munkatársa általi használatával történik. A jelen pont szerint vásárolt Termékek és Szolgáltatások számlázására a 3.2 pontban foglaltak az irányadók, azzal, hogy ebben az esetben a papír alapú számlát a Városliget Zrt. munkatársa kinyomtatva átadja a Felhasználó részére.

3.3.5 A Városliget Zrt. a papír alapú számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján automatikusan, számla szolgáltató igénybevételével bocsátja ki. A Városliget Zrt. számla szolgáltatója a számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

4. Tagságok

4.1 Tagságokra vonatkozó általános feltételek

4.1.1 Bizonyos Szolgáltatások kizárólag Tagsággal vehetők igénybe. Az adott Szolgáltatás igénybevételének feltételeit a jelen ÁSZF Szolgáltatásokról szóló fejezete tartalmazza.

4.1.2 A jelen ÁSZF szerinti Tagság kizárólag felhasználói fiók létrehozásával követően szerezhető. A Tagságok megszerzésének további feltételeit az adott Tagságra vonatkozó fejezet tartalmazza.

4.1.3 A Tagság igényléséhez szükséges esetleges adminisztrációs díj mindenkori összegét a Városliget Zrt. www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon teszi közzé.

4.1.4 Az adminisztrációs díj kiegyenlítése kizárólag a Rendszeren keresztül történő online fizetéssel lehetséges. Az adminisztrációs díj megfizetésére és számlázására vonatkozó részletes szabályokat a 3.2 fejezet és a www.jegy.ligetbudapest.hu „vásárlás menete” aloldala tartalmazza.

4.1.5 Az egyes Tagságokra vonatkozó Szerződés, valamint – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában - az adott Tagság alapján igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés az adott Tagság aktiválásával jön létre.

4.1.6 A Városliget Zrt. az adott Tagságot és az az alapján igénybe vehető Szolgáltatásokat felfüggeszti

(a) a Tagság meghosszabbításáig, ha a Tagság időtartama lejárt,
(b) a kár megtérítéséig, ha a Felhasználó a Tagság alapján igénybe vett Szolgáltatások igénybevétele során a Városliget Zrt. részére kárt okozott, vagy
(c) a szerződésszegés Felhasználó általi orvoslásáig, ha a Felhasználó valamely, a Tagság alapján igénybe vett Szolgáltatás igénybevétele során felfüggesztéssel járó szerződésszegést követett el. A Tagság felfüggesztésével járó szerződésszegések eseteit a jelen ÁSZF Szolgáltatásokról szóló fejezete tartalmazza.

4.1.7 A Tagság felfüggesztése esetén a felfüggesztés időtartama alatt a Tagság alapján Szolgáltatás, illetve kedvezmény nem vehető igénybe. A felfüggesztés időtartama a Tagság érvényességi idejébe beleszámít.

4.1.8 Az adott Tagságra és az az alapján igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés megszűnik, ha

(a) a felhasználói fiókot akár a Felhasználó, akár – a jelen ÁSZF szerinti esetekben – a Városliget Zrt. törli,
(b) a Felhasználó a Tagságról lemond,
(c) a Tagság felfüggesztése meghaladja a 15 napot,
(d) a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének szabályait (házirendjét, forgalmi rend, használati szabályok) 3 alkalommal igazolhatóan megsérti,
(e) olyan súlyos szerződésszegést követett el, ami a Tagság Városliget Zrt. általi megvonását indokolja. A Tagság megvonásával járó súlyos szerződésszegések eseteit a jelen ÁSZF Szolgáltatásokról szóló fejezete tartalmazza.

4.1.9 Amennyiben jogerősen megállapításra kerül, hogy a Felhasználó a Rendszer, illetve valamely Tagság alapján igénybe vehető Szolgáltatások igénybevétele során, illetve a Városliget területén szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, úgy a Városliget Zrt. jogosult a Felhasználó valamennyi Tagságát megszüntetni.

4.1.10 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Tagságra vonatkozó Szerződés – akár idő előtti – megszűnése esetén a Felhasználó által a Tagság igénylésekor fizetett adminisztrációs díj akár részbeni visszakövetelésére a Felhasználó nem jogosult.

4.1.11 A Tagságra vonatkozó Szerződést a Felhasználó a 8. fejezet szerinti felmondási jog gyakorlásával jogosult megszüntetni a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül.

4.1.12 A Tagság aktiválásáról, felfüggesztéséről, időtartamának lejártáról és megszűnéséről a Rendszer a Felhasználót e-mailben küldött automatikus üzenetben értesíti.

4.2 Liget+ Tagsság

4.2.1 A Felhasználó a 2.4 pont szerinti felhasználói fiók létrehozásával automatikusan aktív Liget+ Tagságot szerez.

4.2.2 A Liget+ Tagság alapján a Felhasználó jogosult válik az alábbi Szolgáltatások használatára:
(a) Városliget területén található, a Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő illemhelyek használata a 5.2 fejezet szerint; és
(b) a Városliget Zrt. területén a Városliget Zrt. által nyújtott látogatói wi-fi szolgáltatás használata a 5.3 fejezet szerint.

4.2.3 A Liget+ Tagsággal rendelkező Felhasználó a felhasználói fiókon keresztül bonyolított online vásárlások során az adott Szolgáltatás vételárából kedvezményre jogosult. A kedvezmény mindenkori mértékét a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon teszi közzé és a Szolgáltatás megvásárlása során automatikusan érvényesíti.

4.2.4 A Liget+ Tagsággal rendelkező Felhasználók számára a felhasználói fiók létrehozását követően automatikusan létrejön és elérhető az Illemhelyek nyitásához szükséges QR-kód a felhasználói fiókban.

4.3 Liget+Sport Tagság

4.3.1 A Felhasználó az alábbi feltételek teljesítése esetén Liget+Sport Tagságot válthat:

(a) személyazonosításra alkalmas okmány képének feltöltése,
(b) egyszeri adminisztrációs díj megfizetése a Városliget Zrt. részére.

4.3.2 A Városliget Zrt. munkavállalói jogosultak a 4.3.1(a) pont szerinti személyazonosításra alkalmas okmány hitelességét és annak alapján a Felhasználó adatait ellenőrizni. A személyazonosításra alkalmas okmány képét és az abban szereplő adatokat a Városliget Zrt. az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

4.3.3 Amennyiben az okmányellenőrzés során a Városliget Zrt. munkatársa az okmány és a regisztráció során megadott adatok hitelességéről meggyőződött, úgy a Liget+Sport Tagságot aktiválja. A Tagság annak aktiválását követően jogosít a 4.3.5 pont szerinti Szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére. A Városliget Zrt. igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy a Tagságot a Felhasználói regisztráció megtörténtét követő három munkanapon belül aktiválja.

4.3.4 Amennyiben az okmányellenőrzés során a Városliget Zrt. munkatársa nem tud meggyőződni az okmány hitelességéről vagy a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmáról, úgy a tagság aktiválását megtagadja. A Felhasználó ebben az esetben nem jogosult az adminisztrációs díjat visszakövetelni.

4.3.5 A Liget+Sport Tagsággal rendelkező Felhasználók jogosultak a Városliget Zrt. által üzemeltetett öltözők 0-24 órás használatára a 5.5 fejezetben meghatározottak szerint.

4.3.6 A Liget+Sport Tagsággal rendelkező Felhasználók a Sportcentrumban található futball és kosárlabda pálya foglalása Szolgáltatásra kedvezményes foglalási díjért jogosultak, a 5.6 pontban meghatározottak szerint. A kedvezmény mindenkori mértékét a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon teszi közzé és a Sportpálya-foglalás megvásárlása során automatikusan érvényesíti.

4.3.7 A Liget+Sport Tagság annak a Felhasználó általi visszavonásáig, vagy a Felhasználó személyazonosításra alkalmas okmányának érvényességi idejéig, amely feltételek közül a korábban bekövetkező feltétel beálltáig terjedő időtartamra érvényes. A Felhasználó döntése szerint a Liget+Sport Tagságát bármikor visszavonhatja. A Városliget Zrt. jogosult a Felhasználó által a 4.3.1. (a) pont szerint feltöltött személyazonosításra alkalmas okmány érvényességi idejét ellenőrizni. Az okmány érvényességének lejárata esetén a Városliget Zrt. automatikusan felfüggeszti a Felhasználó Liget+Sport Tagságát mindaddig, amíg a Felhasználó az új érvényes okmányának képét nem tölti fel, illetve nem helyettesíti másik személyazonosításra alkalmas okmány képének feltöltésével. A Liget+Sport Tagság fentiek szerinti felfüggesztése esetén a jelen ÁSZF 4.1.8. (c) pontjában meghatározott 15 nap helyett a 30 napot meghaladó felfüggesztés esetén szűnik meg a Liget+Sport Tagságra vonatkozó Szerződés.

4.4 Liget+ Mobilitás Tagság

4.4.1 A Liget+ tagsággal rendelkező Felhasználó a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon Liget+ Mobilitás Tagságot válthat ki. A Liget+ Mobilitás Tagsággal rendelkező Felhasználó a jelen fejezetben meghatározott előnyökkel veheti igénybe a jelen ÁSZF 5.2.1 pontjában körülírt Mélygarázst. 

4.4.2 A Liget+ Mobilitás tagság kiváltásának feltételei:

(a) Meglévő Liget+ Tagság; és

(b) Rendszám megadása; és

(c) Bankkártya regisztrációja; és

(d) Egyszeri adminisztrációs díj megfizetése.

A Városliget Zrt. a Liget+ Mobilitás Tagság aktiválásáról e-mailben értesíti a Felhasználót.

4.4.3 A Liget+ Mobilitás Tagság aktiválását követően a Mélygarázs sorompói automatikusan nyílnak a Felhasználónak, amennyiben a regisztrált rendszámú gépjárművel érkezik a Mélygarázsba. A Mélygarázs felszíni bejáratai a regisztrált gépjármű rendszámának, lifteknél elhelyezett beléptető oszlop felületén történő beütésével nyithatóak. A Mélygarázsból történő kihajtás során a sorompók automatikusan nyílnak a Felhasználó regisztrált gépjárműve előtt. Ezzel egyidőben kiszámolásra kerül a Liget+ Mobilitás Tagsággal járó kedvezményes parkolási díj, mely automatikusan levonásra kerül a Felhasználó által regisztrált bankkártyáról. A Városliget Zrt. a számlát e-mailben küldi meg a Felhasználó részére.

4.4.4 A Liget+ Mobilitás Tagság az alábbi kedvezményekre jogosítja a Felhasználót:

(a) Az első 30 perc parkolás ingyenes;

(b) A parkolási díj elszámolása 15 perces egységekben történik;

(c) A parkolás óradíja 200 forint;

(d) Az elektromos töltés használata a 4.4.5 pont szerint.

4.4.5 A Liget+ Mobilitás Tagság aktiválását követően a Felhasználó a www.jegy.ligetbudapest.hu  honlapon közzétett útmutató szerint veheti igénybe a Mélygarázsban található elektromos töltőket. Az elektromos töltés díja automatikusan levonásra kerül a Felhasználó által regisztrált bankkártyáról és a számla automatikusan érkezik a Felhasználó e-mail postafiókjába.

4.4.6 Amennyiben a Felhasználó bankkártyájáról a Városliget Zrt. nem tudja levonni a parkolás és/vagy az elektromos töltés díját, és a Felhasználó tartozása meghaladja az 5000 forintot, úgy a Felhasználó Liget+ Mobilitás Tagsága felfüggesztésre kerül a teljes tartozás rendezéséig. A Felhasználó tartozását a felhasználói fiókjába belépve rendezheti.

4.4.7 Amennyiben a Felhasználó cserélni kívánja az általa regisztrált rendszámot, úgy az egyszeri adminisztrációs díj újbóli megfizetésére köteles.  

4.4.8 A Liget+ Mobilitás Tagság annak a Felhasználó általi visszavonásáig érvényes. A Felhasználó döntése szerint a Liget+ Mobilitás Tagságát bármikor visszavonhatja.  

5. Bérletek

5.1 Általános rendelkezések

5.1.1 A jelen fejezet szerinti bérletekre és az az alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés a bérlet kiadásával jön létre.

5.1.2 A bérlet árának és a bérlet kiváltásához szükséges esetleges adminisztrációs díj mindenkori összegét a Városliget Zrt. www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon teszi közzé.

5.1.3 A bérletre és az az alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés megszűnik, ha
(a) a Felhasználó a bérletről lemond,
(b) a bérlet időtartama lejár, vagy
(c) a Felhasználó a bérlet alapján igénybevett Szolgáltatások igénybevétele során olyan súlyos szerződésszegést követett el, ami a bérlet Városliget Zrt. általi megvonását indokolja. A bérlet megvonásával járó súlyos szerződésszegések eseteit a jelen ÁSZF Szolgáltatásokról szóló fejezete tartalmazza.

5.1.4 A bérlet alapján igénybevehető Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződés a bérlet megszűnésével megszűnik.

5.1.5 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a bérletre vonatkozó Szerződés – akár idő előtti – megszűnése esetén a Felhasználó által a bérlet igénylésekor fizetett adminisztrációs díj, valamint a bérlet már megfizetett díjának akár részbeni visszakövetelésére Felhasználó nem jogosult.

5.1.6 A bérletre vonatkozó Szerződést a Felhasználó a 9. fejezet szerinti felmondási jog gyakorlásával jogosult megszüntetni a Szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül.

5.1.7 A bérlet kiváltását igazoló elektronikus vagy fizikai formában kiadott dokumentumot a Felhasználó köteles magánál tartani. A bérletet kizárólag az azt kiváltó Felhasználó, illetve az 5.2 pont szerinti bérleteket a regisztrált rendszámú gépjármű (és az azt vezető személy) használhatja.

5.2 Kedvezményes éves lakossági parkolási bérlet

5.2.1 A Budapest VI. kerületi Önkormányzat, a Budapest VII. kerületi Önkormányzat, illetve a Budapest XIV. kerületi Önkormányzat által kiállított lakosági parkolási engedéllyel rendelkező Felhasználók lakossági bérletet válthatnak a Budapest XIV. KER. belterület 29732/11. helyrajzi szám alatti ingatlanon található Múzeum Mélygarázsba (a továbbiakban: Mélygarázs). Lakossági bérlet váltására jogosult továbbá azon Felhasználó, aki Budapest VI. kerületében, Budapest VII. kerületében, illetve Budapest XIV. kerületében érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik és zöld rendszámú gépjármű üzembentartója. A lakossági bérlettel rendelkező Felhasználó jogosult a Mélygarázst az elérhető lakossági helyek függvényében a regisztrált rendszámú gépjármű parkolására hétköznap este 17.00 és másnap reggel 9.00 óra között ingyenesen használni.

5.2.2 A lakossági bérlet kiváltásával a Felhasználó elfogadja a Mélygarázs általános szerződési feltételeit és a Mélygarázs házirendjét. A Mélygarázs általános szerződési feltételei és a Mélygarázs házirendje megtalálható a www.ligetbudapest.hu/parkolas honlapon.

5.2.3 A Városliget Zrt. a kedvezményes éves lakossági parkolási bérletet megváltók közül egy időben egyszerre 200 gépjármű számára biztosítja a bérlet időszakában történő díjmentes parkolást a szabad helyek függvényében. Az aktuálisan elérhető szabad lakossági parkolóhelyekről a Mélygarázs bejáratánál elhelyezett jelzőtábla ad tájékoztatást. A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A kedvezményes éves lakossági parkolási bérlet időszakán túli parkolásért a bérlet tulajdonosának az aktuális parkolási tarifa szerinti díjat kell megfizetnie, amelyet a kihajtást megelőzően a behajtáskor kapott parkolási jegy révén a fizető automatáknál tud megtenni. A Mélygarázs bejáratánál található rendszám leolvasó kamerák automatikusan felismerik a regisztrált gépjármű rendszámát és rendszám leolvasását követően a bejáratnál található jegykiadó automata automatikusan parkolójegyet bocsát ki, amelyet a Felhasználó köteles elvenni és a kihajtásig magánál tartani.

5.2.4 A lakossági bérlet adott naptári évre szól, és a tárgyévet követő év február 28.-ig érvényes.

5.2.5 A lakossági bérlet váltásának feltételei az alábbiak:
(a) Gépjármű felségjelének és rendszámának megadása,
(b) illetékes önkormányzat által kiadott lakossági parkolási engedély képének feltöltése,
(c) zöld rendszámú gépjármű regisztrálása esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány első oldalának feltöltése,
(d) adminisztrációs díj megfizetése a Városliget Zrt. részére.

5.2.6 Az adminisztrációs díj kizárólag online fizetéssel teljesíthető, annak megfizetésére és számlázására a 3.2 fejezetben foglaltak irányadók.

5.2.7 A Városliget Zrt. munkavállalói jogosultak az 5.2.5(b) pont szerinti lakossági parkolási engedély érvényességét, hitelességét és annak alapján a Felhasználó adatait és jogosultságát ellenőrizni. A Városliget Zrt. munkavállalói jogosultak az 5.2.5(c) pont szerinti lakossági parkolási engedély érvényességét, hitelességét és annak alapján a Felhasználó adatait és jogosultságát ellenőrizni. A lakossági parkolási engedélyben és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő adatokat a Városliget Zrt. az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

5.2.8 Amennyiben az ellenőrzés során a Városliget Zrt. munkatársa az engedély vagy a hatósági igazolvány és a Felhasználó által megadott adatok hitelességéről meggyőződött, úgy a lakossági bérlethez a megadott rendszámot rögzíti a Mélygarázs parkolási rendszerében, amely révén a fent megadott időszakban biztosított a Felhasználónak rendszám alapon az ingyenes parkolás.

5.2.9 Amennyiben az ellenőrzés során a Városliget Zrt. munkatársa nem tud meggyőződni a Felhasználó jogosultságáról a lakossági bérletre vagy a Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáról, úgy a lakossági bérlet kiadását megtagadja. A Felhasználó ebben az esetben nem jogosult az adminisztrációs díjat visszakövetelni.

5.2.10 A bérlet kiadásáról és megszűnéséről a Rendszer a Felhasználót automatikus üzenetben értesíti. A Városliget Zrt. igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy a bérletet a Felhasználói regisztráció megtörténtét követő három munkanapon belül aktiválja (kiadja).

6. Szolgáltatások 

6.1 A Szolgáltatásra vonatkozó általános feltételek

6.1.1 A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés a Szolgáltatás díjának megfizetésekor jön létre és az adott Szolgáltatás igénybevételének végéig tart.

6.1.2 A Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés létrejöttekor a Városliget Zrt. az adott Szolgáltatásnál megjelölt módon és formában bocsátja a Felhasználó rendelkezésére a Szerződés létrejöttének igazolását, ami a Felhasználót jogosítja a Szolgáltatás igénybevételére.

6.1.3 A Szolgáltatásokat és a Szolgáltatásoknak helyet adó épületeket, illetve területeket mindenki a saját felelősségére veheti igénybe, illetve használhatja.

6.2 Illemhelyek

6.2.1 A Városliget Zrt. által üzemeltetett illemhelyek (a továbbiakban: Illemhely) használatára a Felhasználók Liget+ Tagsággal vagy az Illemhely használatára vonatkozó Szolgáltatás helyszíni megvásárlásával jogosultak.

6.2.2 Az Illemhelyek használatára Szerződést helyszíni vásárlással 14. évét betöltött személy is köthet.

6.2.3 A Liget+ Tagsággal rendelkező Felhasználók az Illemhelyet a Liget+ Tagság aktiválásakor létrejött, felhasználói fiókban található QR-kóddal használhatják.

6.2.4 Az Illemhely használatára vonatkozó Szerződés alapján a Felhasználó jogosult az Illemhely használatára, a Városliget Zrt. pedig köteles az Illemhely rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotáról gondoskodni.

6.2.5 Az Illemhely használatára vonatkozó Szerződés megkötésével a Felhasználó az Illemhely használatára vonatkozó házirendet elfogadja. Az Illemhely házirendje az Illemhelyen kifüggesztett tájékoztatóban érhető el.

6.2.6 Az Illemhely házirendjének megsértése, illetve az Illemhelyben okozott kár esetén a Városliget Zrt. felhívja a Felhasználót, hogy a házirend megsértésétől a továbbiakban tartózkodjon, illetve az okozott kárt a Városliget Zrt. részére térítse meg.

6.2.7 A Városliget Zrt. a Felhasználó által okozott igazolt kár megtérítéséig jogosult a Felhasználó Liget+ Tagságát felfüggeszteni, valamint a Liget+ Tagságot megszüntetni, amennyiben a kár megtérítésére a Városliget Zrt. értesítését követő 15 napon belül nem kerül sor.

6.2.8 A Városliget Zrt. jogosult a Liget+ Tagságot felfüggeszteni, ha a Városliget Zrt. megalapozott gyanúja szerint a Felhasználó az Illemhelyek területén belül vagy annak 10 méteres körzetében szabálysértést vagy bűncselekményt követett el.

6.2.9 Amennyiben a Felhasználó az Illemhelyek házirendjét 3 alkalommal igazolhatóan megsérti vagy jogerősen megállapításra kerül, hogy a Felhasználó az Illemhelyek területén belül vagy annak 10 méteres körzetében szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, úgy a Városliget Zrt. jogosult a Felhasználó Liget+ Tagságát megszüntetni.

6.3 Wi-fi

6.3.1 A Liget+ Tagsággal rendelkező Felhasználók a felhasználói fiók adatainak megadását követően jogosultak használni a Városliget Zrt. által a Városliget területén biztosított látogatói wi-fi Szolgáltatást a „Liget+” wi-fi hálózatra történő csatlakozással.

6.3.2 A wi-fi Szolgáltatás nyújtására létrejövő Szerződés megkötésével a Felhasználó elfogadja a wi-fi Szolgáltatás felhasználásának jelen fejezet szerinti szabályait. A wi-fi használati szabályok a „Liget+” wi-fi hálózatra történő csatlakozás előtti tájékoztató oldalon, valamint a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon is olvashatóak.

6.3.3 A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a wi-fi Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel.

6.3.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a wi-fi Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mértékben, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a Városliget Zrt. nyilvántartja és kezeli a Felhasználó bejelentkezési adatait, amelynek részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6.3.5 A Felhasználó a wi-fi Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe.

6.3.6 A Városliget Zrt. kizárja felelősségét a wi-fi Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült károkért és igényekért, így különösen, de nem kizárólagosan:

(a) a wi-fi Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat, jogszabályokat sért, és
(b) a wi-fi Szolgáltatás nem folyamatos vagy nem megfelelő nyújtásából eredő károkért, ide nem értve a szándékos szerződésszegésből eredő károkat.

6.4 Rendezvények

6.4.1 A Felhasználó a rendezvényeken vagy kiállításon (a továbbiakban: Rendezvény) való részvétel érdekében a Rendszer használatával vagy a 3.3.4 pont szerinti helyszíni vásárlással belépőjegyet (a továbbiakban: Belépőjegy) köteles vásárolni.

6.4.2 A kiállításra vonatkozó Belépőjegy vételárát és a mindenkor alkalmazandó kedvezményeket, valamint a kedvezményre jogosító feltételeket a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon és a Millennium Házában kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé. Az egyes rendezvényekre vonatkozó Belépőjegy vételárát a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon teszi közzé, a helyszíni vásárlás során pedig arról a Városliget Zrt. munkatársa szóbeli tájékoztatást ad.

6.4.3 A Városliget Zrt. a Rendezvényen való részvételre vonatkozó Szerződés létrejöttének igazolására helyszíni vásárlás esetén azonnal papír alapú Belépőjegyet ad át Felhasználó részére vagy a Rendszeren keresztül történő vásárlás esetén a Szerződés létrejöttét követően azonnal elektronikus Belépőjegyet küld a Felhasználó által megadott e-mail-címre. A Rendszeren és felhasználói fiókon keresztül történő vásárlás esetén Belépőjegy emellett a Felhasználó felhasználói fiókjában is elérhető.

6.4.4 A Rendezvényen való részvételre vonatkozó Szerződés alapján a Városliget Zrt. köteles a Rendezvényt az előzetes tájékoztatásnak megfelelően lebonyolítani és a Felhasználó számára a Rendezvényre való belépést a Belépőjegyen meghatározott időpontban, illetve idősávban, a jelen ÁSZF 5.4.5-5.4.6 pontban meghatározottak szerint.

6.4.5 Belépőjegyre vonatkozó szabályok

(a) Az Belépőjegyen lévő számsor és vonalkód a beléptetéshez szükséges összes információt tartalmazza.

(b) Az elektronikus Belépőjegyet a Felhasználó a saját felhasználói fiókjából, illetőleg a Városliget Zrt. által küldött e-mailből PDF formátumban letöltheti és kinyomtathatja vagy erre alkalmas eszközön bemutathatja. A kinyomtatott Belépőjegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti számsor megfelelően olvasható. A kinyomtatott Belépőjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

(c) A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor a Városliget Zrt. munkatársai ellenőrzik és érvénytelenítik. A Belépőjegy nem névre szóló, így az kizárólag annak első felmutatásakor jogosít belépésre, függetlenül attól, hogy a Belépőjegyet felmutató személy megegyezik-e a Felhasználóval. Minden további belépési kísérlet eredménytelen lesz, a Belépőjegy ismételt felmutatójától a belépés megtagadható. A belépés ilyen okból történő megtagadása miatt Városliget Zrt. kártérítésre nem kötelezhető.

(d) Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (kedvezményes jegy, iskolai csoportos jegy, pedagógus jegy, tiszteletjegy stb.) A jogosultság meglétét a Városliget Zrt. a Belépőjegy vásárláskor nem, kizárólag annak a Rendezvény helyszínén történő felmutatásakor vizsgálja. A Városliget Zrt. jogosult megtagadni a belépést, ha a speciális Belépőjegy felmutatója a használatra való jogosultságát nem igazolja. A belépés ilyen okból történő megtagadása esetén a Belépőjegy Felhasználója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

(e) A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha az átruházásra vonatkozó tilalomról a Városliget Zrt. a vásárlást megelőzően tájékoztatta a Felhasználót. A Belépőjegy átruházása esetén a Belépőjegy új birtokosa a Belépőjegy átvételével a jelen ÁSZF-et elfogadja.

(f) Tilos a Belépőjegy üzletszerű, illetve kereskedelmi célú, továbbá bármilyen egyéb nyereség elérésére irányuló továbbértékesítése.

(g) A Rendezvény elmaradása esetén a Városliget Zrt. gondoskodik a Belépőjegyek visszaváltásáról. A Rendezvény elmaradásán kívüli esetben a Belépőjegyek nem válthatók vissza.

(h) A Városliget Zrt. jogosult meghatározni a Belépőjegyek visszaváltásának módját, helyszínét, határidejét. A Városliget Zrt. köteles a Belépőjegy visszaváltására vonatkozó információkat a Rendezvény tervezett időpontját követően haladéktalanul közzétenni www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon.

(i) A Belépőjegy visszaváltásra a Városliget Zrt. által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított 30 napos határidőn belül, az eredeti Belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség.

(j) A Belépőjegyért fizetett vételáron és az esetlegesen felszámított kezelési költségen felül a Városliget Zrt. nem köteles kár vagy költség megtérítésére. A Belépőjegy megvásárlása során esetlegesen igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatásokat a Városliget Zrt. a Rendezvény elmaradásától függetlenül teljesítette-e.

6.4.6 A Rendezvényre történő belépésre vonatkozó szabályok

(a) Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy az azon feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját.

(b) A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű.

(c) A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Városliget Zrt. a Rendezvény látogatóinak magatartásáért felelősséget nem vállal.

(d) Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

(e) A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói, így a Felhasználó is rögzítésre kerülhetnek. A Rendezvény látogatója ebből fakadóan a Városliget Zrt. felé semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult.

(f) A Felhasználó a Rendezvényen való részvételre vonatkozó Szerződés megkötésével elfogadja a Rendezvény, illetve az annak otthont adó épület Látogatói Szabályzatát és köteles azt a Rendezvény látogatásának idején betartani. A látogatói szabályzatok a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon érhetők el.

(g) A Rendezvényen való részvételre vonatkozó Szerződést, illetve a látogatói szabályzatot, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek, illetve a Városliget Zrt. munkavállalói utasításait megszegő látogatót a Városliget Zrt. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Városliget Zrt. kártérítésre nem kötelezhető.


6.4.7 Partneri Rendezvényre vonatkozó szabályok.

(a) Az ÁSZF-et a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a nem a Városliget Zrt. által szervezett Rendezvényekre (a továbbiakban: Partner Rendezvény).

(b) A Partner Rendezvény esetén a Városliget Zrt. és a Felhasználó között kizárólag a Rendszer a Belépőjegy megvásárlására történő használatára jön létre, illetve áll fenn. A Partner Rendezvényen való részvételre vonatkozó szerződés a Felhasználó és a Partneri Rendezvény szervezője (a továbbiakban: Szervező) között jön létre.

(c) A jelen ÁSZF 5.4.2 pontja azzal eltéréssel alkalmazandó, hogy a Partner Rendezvényre szóló Belépőjegy vételárának meghatározása a Szervező hatáskörébe tartozik.

(d) Az ÁSZF 5.4.5(c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a vonalkódot a Partner Rendezvényre történő belépéskor a Szervező munkatársai ellenőrzik, illetve érvénytelenítik.

(e) Az ÁSZF 5.4.5(d) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a kedvezmények meghatározása a Szervező határkörébe tartozik és a kedvezményekre való jogosultság ellenőrzését a Szervező munkatársai végzik.

(f) A Szervező köteles a Partner Rendezvényre szóló Belépőjegyek visszaváltásával kapcsolatos szabályokat meghatározni.

(g) A Partner Rendezvény az előzetes tájékoztatásnak megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége, azért kizárólag a Szervező felelős. A Városliget Zrt. a Partner Rendezvény nem megfelelő megszervezéséért vagy elmaradásáért nem felel.

(h) A Városliget Zrt. nem vállal felelősséget a Rendszer vagy az adott Szolgáltatás honlapján a Partner Rendezvényekhez kapcsolódóan megjelenő, a Szervező által átadott vagy megjelentetett információkért.

6.5 Öltözők és értékmegőrző szekrények

6.5.1 A Városliget Zrt. által üzemeltetett öltözők (a továbbiakban: Öltözők) használatára Liget+Sport Tagsággal, illetve a 5.6 pont szerinti Sportpálya-foglalással rendelkező Felhasználók jogosultak, az ott meghatározott idősávban és időintervallumban.

6.5.2 Az Öltözők használatára vonatkozó Szerződés alapján a Felhasználó jogosult az Öltözők használatára, a Városliget Zrt. pedig köteles az Öltözők rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotáról gondoskodni.

6.5.3 Az Öltöző használatára vonatkozó Szerződés megkötésével a Felhasználó az Öltöző használatára vonatkozó házirendet elfogadja. Az Öltöző házirendje www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon, valamint az Öltöző bejáratánál kifüggesztett tájékoztatóban érhető el.

6.5.4 Az Öltöző használatára vonatkozó Szerződés megkötésével a Felhasználó jogosulttá válik – az elérhetőség függvényében - az Öltözőben található öltözőszekrények ingyenes használatára.

6.5.5 Az öltözőszekrények egy 4 jegyű PIN kód megadásával zárhatóak és nyithatóak. Az öltözőszekrény használatával a Felhasználó elfogadja, hogy
(a) az öltözőszekrény időzített zárszerkeszettel működik, a szekrényajtók a bezárást követően 3 órával automatikusan kinyílnak, és
(b) az öltözőszekrényben hagyott értéktárgyakért a Városliget Zrt. nem vállal felelősséget.

6.5.6 Az Öltöző házirendjének megsértése, illetve az Öltözőben okozott kár esetén a Városliget Zrt. felhívja a Felhasználót, hogy a házirend, illetve használati szabályok megsértésétől a továbbiakban tartózkodjon, illetve az okozott kárt a Városliget Zrt. részére térítse meg.

6.6 Sportpálya-foglalás

6.6.1 Sportpálya foglalása

(a) A Felhasználó Liget+Sport Tagsággal a Rendszeren keresztül, illetve a 3.3.4 pont szerinti helyszíni vásárlással idősávot foglalhat a Városligeti Sportcentrumban található műfüves focipályára és kosárlabda pályára (a továbbiakban együttesen: Sportpálya).

(b) A Sportpálya foglalható idősávjai a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon találhatóak. A Sportpálya minimális foglalási ideje 30 perc, maximális foglalási ideje 120 perc.

(c) A Sportpálya foglalásának díját a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon, valamint a Sportpályák bejárati ajtaján kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.

(d) A Sportpálya foglalására vonatkozó Szolgáltatás Millennium Háza kasszájában történő helyszíni megvásárlása esetén a Városliget Zrt. munkatársa rögzíti a Sportpálya foglalásához szükséges Felhasználói adatokat (név, e-mail-cím).

(e) A Sportpálya foglalására létrejött Szerződés alapján a Felhasználó a Sportpálya adott idősávra történő lefoglalásán túl jogosult az Öltöző használatára a Sportpálya foglalás idejére, valamint az azt megelőző és követő 30-30 percben. Az Öltöző használatára a 5.5 pontban foglaltak az irányadók.

(f) A Sportpálya foglalására vonatkozó Szerződés a Sportpálya foglalási idősávjának végét követő 30 perccel szűnik meg.

(g) A Rendszerben történt fizetést követően az elektronikus foglalási visszaigazolás, valamint a Sportpálya és az Öltöző nyitásához szükséges QR-kódra mutató link kézbesítése azonnal megtörténik, valamint a QR-kód a Felhasználó felhasználói fiókjában is elérhető. Helyszíni vásárlás esetén a QR-kód kézbesítése a fizetést követően a Felhasználó által a vásárlás során megadott e-mail-címre történik. Az e-mail-cím pontatlanságából eredő minden kárért való felelősség a Felhasználót terheli.

(h) A QR-kód megosztható az 5.6.2 (d) pontban meghatározott személyekkel.

(i) Tilos a Sportpálya lefoglalása eredményeképpen átvett QR-kód üzletszerű, illetve kereskedelmi célú, továbbá bármilyen egyéb nyereség elérésére irányuló továbbértékesítése.

6.6.2 A Sportpályára igénybevételére vonatkozó szabályok

(a) Amennyiben a Városliget Zrt. az ellenkezőjéről nem tájékoztatta a Felhasználót, úgy a QR-kód a Sportpálya lefoglalt idősávjában, valamint az azt megelőző 15 percben jogosít a Sportpályára belépésre.

(b) A Felhasználó kizárólag a lefoglalt idősávjában jogosult a Sportpályán tartózkodni.

(c) A Sportpályát a Felhasználó, illetve az általa megosztott vagy átruházott QR-kóddal rendelkező személy kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe. A Városliget Zrt. a Sportpályát használók magatartásáért felelősséget nem vállal.

(d) A Sportpályát foglaló Felhasználó felelős a foglalása keretén belül a Sportpályát igénybe vevő más sportolók (csapattársak) károkozásáért is. Ha a Felhasználó a károkozó sportolót (csapattagot) megnevezi, az okozott károkért a károkozóval egyetemlegesen felel.

(e) Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Sportpálya még érvényes foglalás esetén sem látogatható.

(f) A Felhasználó a foglalással elfogadja a Sportpálya házirendjét és köteles azt az ott tartózkodás ideje alatt betartani. A Sportpálya házirendje a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon, valamint a Sportpályák területén kifüggesztett tájékoztatóban érhető el.

(g) A Szerződést, a házirendet, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek, illetve a Városliget Zrt. munkavállalói utasításait megszegő Felhasználót és a Sportpályán tartózkodó más személyt a Városliget Zrt. a Sportpályán tartózkodó egyéb sportolók zavartalan sportolásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Városliget Zrt. kártérítésre nem kötelezhető.

(h) A Sportpálya vagy az Öltöző házirendjének megsértése, illetve a Sportpályán vagy az Öltözőben okozott kár esetén a Városliget Zrt. felhívja a Felhasználót, hogy a házirend megsértésétől a továbbiakban tartózkodjon, illetve az okozott kárt a Városliget Zrt. részére térítse meg.

6.6.3 Sportpálya előre nem látható használhatatlansága

(a) A Sportpálya előre nem látható okból történő használhatatlansága esetén a Városliget Zrt. gondoskodik a Sportpálya foglalásáért fizetett díj visszatérítéséről. Felek előre nem látható oknak tekintik különösen a Sportpálya károsodását, karbantartását, a műfű cseréjét, a balesetmentesség elhárítását és a rendkívüli időjárási viszonyokat, valamint a vis maiort. A Sportpálya foglalásáért fizetett díj a fentieken kívüli esetben nem követelhető vissza.

(b) A Sportpálya használhatatlanságáról a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon és/vagy e-mailben értesíti a foglalással rendelkező Felhasználókat.

(c) A Városliget Zrt. jogosult meghatározni a Sportpálya foglalásáért fizetett díj visszaváltásának módját, helyszínét, határidejét. A Városliget Zrt. köteles a Sportpálya foglalásáért fizetett díj visszafizetésére vonatkozó információkat közzétenni www.jegy.ligetbudapest.hu honlapon.

(d) A Sportpálya foglalásáért fizetett díj és az esetlegesen felszámított kezelési költség visszatérítésén felül a Városliget Zrt. nem köteles kár vagy költség megtérítésére.

7. Termékek

7.1 A Felhasználó Városliget Zrt. által árusított. a www.jegy.ligetbudapest.hu weboldalon részletesen ismertetett fizikai termékeket (a továbbiakban: Termék) kizárólag a 3.3. pont szerinti helyszíni vásárlás keretében vásárolhatja meg.

7.2 A Termék megvásárlására vonatkozó Szerződés a Termék vételárának megfizetésekor jön létre és a Szerződés mindkét fél általi teljesítéséig tart.

7.3 A Termék vételárát a Városliget Zrt. a www.jegy.ligetbudapest.hu weboldalon, valamint a 3.3.4 pont szerinti helyszínen kifüggesztett tájékoztatóban teszi közzé.

7.4 A Felhasználó a Termék megvásárlására vonatkozó Szerződés létrejöttével egyidejűleg megszerzi a Termék tulajdonjogát.

7.5 A Városliget Zrt.-t a Termékkel kapcsolatosan a jogszabályok szerinti általános szavatossági kötelezettségek terhelik. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

8. Felelősség

8.1 A Szerződés megszegése esetén a Városliget Zrt. kizárólag az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért felelős. A súlyos gondatlansággal okozott felelősség mértéke nem haladhatja meg a Szerződés alapján a Felhasználó által a Városliget Zrt. részére fizetett összeget.

8.2 A Városliget Zrt. nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

8.3 A Városliget Zrt. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8.4 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Városliget Zrt. hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen kárért, amely ezen események következtében előállt.

9. Fogyasztó elállási joga

9.1 A Felhasználót a jelen ÁSZF 5.4. pontjában meghatározott Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlása és a jelen ÁSZF 5.6. pontjában meghatározott Sportpálya foglalása tárgyában létrejött szerződések vonatkozásában a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján, a fennálló elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Belépőjegy, illetve a Sportpálya-foglalás egy adott időpontra/idősávra (napra) szól.

9.2 A Felhasználót a jelen ÁSZF 4. fejezetében meghatározott Tagságokra vonatkozó Szerződések tekintetében, a Szerződés létrejöttének napjától számított 14 napig indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.

A Felhasználó a jelen pont szerinti felmondási nyilatkozatát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében található felmondási minta kitöltésével gyakorolhatja. A felhasználó a kitöltött nyilatkozatmintát aláírva és beszkennelve is megküldheti elektronikus levélben a Városliget Zrt. 1.1. pontban meghatározott e-mail-címére.

A Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a köteles a felmondás Városliget Zrt-vel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Városliget Zrt. részére megfizetni, a Szerződés megkötésekor megfizetett díj ezen felüli része (ide nem értve az egyszeri adminisztrációs díjat) a Felhasználónak visszajár.

9.3 A Városliget Zrt. a Felhasználóval szemben a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt felmerült ésszerű költségeit érvényesítheti.

10. Adatkezelés

10.1 A Városliget Zrt. a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a Rendszer internetes felületének láblécében.

10.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszer használata keretében a Városliget Zrt. adatkezelő által a www.jegy.ligetbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A Városliget Zrt. mint adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

- Felhasználó neve,
- Felhasználó e-mail-címe,
- Felhasználó telefonszáma,
- Felhasználó számlázási címe,
- Megvásárolt Belépőjegyek adatai, megnevezése, SKU azonosítója, ára.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

10.3 A Rendszer adattartalmát a Városliget Zrt. RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A megjelenő adatokat a Városliget Zrt. MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz a Városliget Zrt. processzorba épített hardveres támogatást használ.

10.4 Partner Rendezvények esetén a Belépőjegy megvásárlásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Városliget Zrt. a Felhasználó adatait továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint a Szervező részére abból a célból, hogy a Szervező a Felhasználót a Partner Rendezvénnyel kapcsolatos bármely fontos körülményről közvetlenül tájékoztathassa.

10.5 A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Városliget Zrt. az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Városliget Zrt.-t felelősség nem terheli.

11. Panaszkezelés, illetékes fogyasztóvédelmi szervek

11.1 A Városliget Zrt. minden munkanapon 9:00-tól 17:00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely a +36 (1) 374-3131 telefonszámon, illetve a support@ligetbudapest.hu e-mail-címen áll a Felhasználók rendelkezésére.

11.2 A Városliget Zrt. székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF 1.1 pontjában található.

11.3 A Felhasználó a Városliget Zrt.-nek a Rendszerrel, a Szolgáltatásokkal vagy Termékekkel kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Városliget Zrt.-vel. A Városliget Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Városliget Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

11.4 Az írásbeli panaszt a Városliget Zrt. a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban a Felhasználó által megadott e-mail-címre. A panaszt elutasító álláspontját a Városliget Zrt. indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Városliget Zrt. köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Városliget Zrt. székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

11.5 A Városliget Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

11.6 A Felhasználók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak, a következő honlapon található elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

11.7 A Városliget Zrt. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: 06 (1) 488 21 31. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (természetes személy Felhasználó) és a vállalkozás (Városliget Zrt.) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

12. Záró rendelkezések 

12.1 A Városliget Zrt. a Szolgáltatások nyújtása során jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a Szolgáltatást maga nyújtotta volna.

12.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényikönyvről szóló 2013. V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadóak.


MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet: Kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató
2.sz. melléklet: Felmondás minta

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Városliget Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Városliget Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Felmondási nyilatkozat


Címzett: Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 14.; telefonszám: +36 (1) 374-3131; e-mail-cím: info@ligetbudapest.hu)

Alulírott ……………………. kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szolgáltatás meghatározása: ……………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja: ……………………………………………………………………

A Felhasználó neve: ………………………….………………………….…………….

A Felhasználó címe: ………………………….………………………………………..


A Felhasználó aláírása: ………………………….


Kelt: ……………………(helyszín), 20… év …………… hónap … nap